• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Regulamin korzystania z sali wielofunkcyjnej

 1. Sala wielofunkcyjna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć gimnastycznych, rytmicznych i odpoczynku dzieci.
 2. Przebywanie w sali i korzystanie z jej wyposażenia i urządzeń, w tym sprzętu gimnastycznego jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, sprzęt i użytkowanie pomieszczenia ponosi nauczyciel oraz instruktor w ramach prowadzonych zajęć.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w sali zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu bezpośrednio przed zajęciami, a w przypadku stwierdzenia wad, czy usterek, usunięcia takiego sprzętu z pomieszczenia.
 5. O wszelkich wadach i usterkach urządzeń i sprzętu należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola.
 6. Bez zezwolenia dyrektora zabrania się wynoszenia urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali wielofunkcyjnej poza teren przedszkola.
 7. Każda grupa korzystająca z sali w trakcie zajęć odbywających się
  w sali wielofunkcyjnej zobowiązana jest pozostawić po sobie ład i porządek.
 8. Okna mogą być otwierane tylko uchylnie, po zakończonych zajęciach należy zamknąć wszystkie okna.
 9. Sala wielofunkcyjna przed i po zajęciach musi być dobrze wywietrzona.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzać z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.
 11. W sali wielofunkcyjnej na zajęciach rytmicznych, sportowych, czy ruchowych może przebywać tylko jedna grupa dziecięca pod opieką nauczyciela. Większa ilość grup dopuszczalna jest w uzasadnionych przypadkach.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się użytkowania urządzeń i sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem.