• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa niechaj z miłością pielęgnują

bł. Edmund Bojanowski

Misja

Nasze Przedszkole należy do sieci „Edmundowych Przedszkoli” gdzie cała społeczność rodziców, dzieci, wychowawców i opiekunów współpracuje ze sobą w celu integralnego wychowania dzieci w duchu wartości chrześcijańskich wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Społeczność przedszkola dba o własny rozwój duchowy, fizyczny i intelektualny, troszczy się o serdeczną i rodzinną atmosferę, w której dzieci wychowywane są w oparciu o wartości chrześcijańskie, piękno przekazywanych treści, patriotyzm i szacunek dla tradycji. Indywidualne podejście do dziecka pomaga nam odkryć jego zdolności, wspomagać w trudnościach i wychowywać do twórczej współpracy z innymi.

Wartości

Wierzymy w miłość i dobro zasiane przez Boga w sercu każdego człowieka, by je z radością i wrażliwością przekazywał i pomnażał w sobie, w rodzinie i społeczeństwie. Chcemy, by każde dziecko wzrastało w świecie piękna i ładu, czuło się kochane i akceptowane, by mogło z odwagą podejmować życiowe wyzwania i rozwijać się fizycznie, intelektualnie, duchowo, społecznie i emocjonalnie.

Wizja

Naszym priorytetem jest tworzenie dynamicznej, silnej duchowo i współpracującej wspólnoty: pracowników przedszkoli Sióstr Służebniczek, rodziców i dzieci, która poprzez własny rozwój w myśl bł. E. Bojanowskiego będzie niosła światu Miłość, Wiarę i Dobro.

Cele

Dydaktyczny

Osiąganie najwyższej jakość nauczania
Troska o zdrowy styl życia: sport, odżywianie, profilaktyka
Rozwijanie kompetencji matematycznych i technicznych
Kontakt z literaturą, bajkoterapia, kultura i sprawność językowa
Twórczy i kreatywny kontakt z przyrodą, wdrażanie do ochrony środowiska

Współpraca z Rodzicami

Wspieranie rodzin w procesie wychowania dziecka
Systematyczna formacja duchowa dla Rodziców
Edukacja rodziców we współpracy ze specjalistami
Angażowanie rodziców
w codzienne życie przedszkola
Wykorzystywanie możliwości na integrację i wspólne świętowanie
Utworzenie wzajemnych powiązań w relacjach przedszkole – dziadkowie

Współpraca w sieci przedszkoli

Przedszkola Sióstr Służebniczek współpracują na rzecz wzajemnego rozwoju
Osoby odpowiedzialne za przedszkola systematycznie planują, koordynują i podsumowują wspólne działania
Pracownicy przedszkoli spotykają się na integracji, formacji, wspólnych działaniach i wymianach doświadczeń
Przedszkola wspomagają się materialnie, lokalowo i metodycznie
Przedszkola współpracują
w organizacji wydarzeń formacyjnych i rekreacyjnych rodziców

Wychowawczy

Wychowanie wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego
Rozwijanie u dzieci osobowej więzi z Jezusem
Aktywny udział w w życiu Kościoła, poprzez celebrację świąt i wydarzeń roku liturgicznego
Rozbudzanie szacunku dla tradycji i kultury, rozwijanie postawy patriotyzmu
Wdrażanie do współdziałania, pracy w zespole i odpowiedzialności za wspólne dobro  
Poznawanie uczuć, dostrzeganie ich potencjału, wykorzystanie własnych zasobów na rzecz budowania zdrowych relacji z innymi    

Zarządzanie

Cała społeczność przedszkola dba o rozwój własny i rozwój placówki
Pracownicy przedszkola żyją wartościami katolickimi, troszczą się o własną, głęboką relację z Jezusem
Cała kadra przedszkola zna
i pracuje wg koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego
Przedszkole zapewnia różne formy rozwoju duchowego i zawodowego dla swoich pracowników
Przedszkole korzysta i wspiera zasoby środowiska lokalnego
Troska o bezpieczne, czyste i dobrze wyposażone przedszkole