• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Regulamin rekrutacji dzieci

Podstawy prawne:

 • Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2021r. poz 1082)
 • Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz.U. 2022 poz. 2431
 • Statut Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek w Krakowie.

Rozdział I

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym to dziecko kończy 10 lat.
 3. Dziecko sześcioletnie, w roku, w którym kończy 7 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Dzieci przyjmuje się odpowiednio do miejsc w oddziałach przedszkolnych określonych w statucie przedszkola.
 5. Jeśli przyjęcie dziecka wymaga zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w danej grupie.
 7. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Kraków.
 8. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

 1. Organ prowadzący określa do końca stycznia termin składania dokumentów dla kandydatów do przedszkola oraz termin postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne zasadniczo przeprowadza się w lutym, a postępowanie uzupełniające do 25 sierpnia.
 2. Dyrektor przedszkola ogłasza termin składania deklaracji kontynuacji, termin składania wniosków dla kandydatów do przedszkola oraz termin ogłoszenia wyników, umieszczając informację w widocznym miejscu w przedszkolu oraz na stronie internetowej.
 3. Dyrektor udostępnia zainteresowanym regulamin rekrutacji, wydaje i przyjmuje wnioski zwane „Kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola”, przeprowadza rozmowy z rodzicami kandydatów do przedszkola mającymi na celu udzielenie potrzebnych informacji kandydatom oraz weryfikację wniosków.

Rozdział III

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny „Deklarację kontynuacji” wychowania przedszkolnego w terminie do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rodzice (opiekun prawny) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola zwany dalej: „Kartą zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek”.
 3. Karta zapisu zawiera:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL,
  • imiona i nazwiska rodziców,
  • adres zamieszkania rodziców i kandydata,
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,
  • dodatkowe informacje dotyczące kryteriów określonych przez organ prowadzący,
  • uznane przez rodzica za istotne, dane o stanie zdrowia dziecka i stosowanej diecie.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący.
 5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w placówce przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie została wniesiona skarga.

Rozdział IV

Kryteria postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia, niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  • Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) 10 pkt.
  • Niepełnosprawność kandydata – 10 pkt.
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt.
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt.
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt.
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt.
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które mogą mieć różną wartość.
 3. Organ prowadzący określa następujące kryteria:
  • Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola – 6 pkt.
  • Dzieci z parafii św. Kazimierza, na terenie której znajduje się przedszkole – 5 pkt.
  • Dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole – 4 pkt.
  • Dzieci z rodzin należących do Wspólnoty Domowego Kościoła, Wspólnoty Neokatechumenalnej i innych ruchów katolickich – 3 pkt.
  • Rodzeństwo absolwentów przedszkola – 2 pkt.
  • Dzieci rodziców pracujących w pobliżu przedszkola – 1 pkt.
 4. Weryfikację kryteriów ustalonych przez organ prowadzący dokonuje się podczas rozmowy rodziców kandydata z dyrektorem.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Kraków mogą być przyjęci do przedszkola tylko wówczas, gdy przedszkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami.

Rozdział V

Praca komisji rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli przedszkola; nie może to być jednak dyrektor przedszkola lub osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
 4. Dokumenty tworzące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej stanowią:
  • Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek
  • Inne dokumenty złożone przez rodziców.
 5. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji, która umożliwia członkom zapoznanie się z wnioskami i załączonych do niej dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 6. Prace komisji wymagają udziału 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 7. Członkowie komisji są zobowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata i jego rodziców, a także pracowników przedszkola.
 8. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w którym sporządza:
  • listę kandydatów zawierających imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej,
  • informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
  • listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości umieszczonej w siedzibie przedszkola:
  • listy (imiona i nazwiska) kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • najniższa liczbę punktów uprawniających do przyjęcia,
  • informację o liczbie wolnych miejsc,
  • adnotację o dniu podania do informacji publicznej opatrzonej podpisem przewodniczącej komisji rekrutacyjnej.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego dotyczące konkretnego dziecka, dyrektor przedszkola podaje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na prośbę rodziców kandydata, wysłaną z podanych w karcie adresów mailowych

Rozdział VI

Odwołania i przepisy końcowe

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni i zawiera ono przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 6. W trakcie roku szkolnego dzieci są przyjmowane do przedszkola, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w poszczególnych grupach wiekowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.