• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 17 SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP W KRAKOWIE, UL. KORDYLEWSKIEGO 14

(Postanowienia ogólne)

§ 1

Rada Rodziców działa na podstawie: 1. art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); 2. Statutu Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek NMP NP; 3. niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek NMP NP. (Zadania i kompetencje Rady Rodziców)

§ 3

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci i oczekiwań ich rodziców względem placówki;
 3. Prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności placówki;
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców;
 5. Podpisywanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami wybranymi do realizacji zajęć dodatkowych na terenie przedszkola;
 6. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych;
 7. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju przedszkola;
 8. Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze dochodowym;
 9. Reprezentowanie interesów przedszkola i rodziców w relacjach z podmiotami zewnętrznymi wobec przedszkola.

Kompetencje Rady Rodziców:

 1. wyrażenie opinii wobec programu wychowawczego przedszkola (jeżeli Rada Rodziców wyrazi negatywną opinię wobec proponowanego na bieżący rok szkolny programu wychowawczego przedszkola i w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie ww. programu, program ustala siostra dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór nad przedszkolem.
 2. opiniowanie projektu planu finansowego przedstawionego przez siostrę dyrektor;
 3. organizacja zajęć dodatkowych – w tym opiniowanie i wybór ofert zajęć dodatkowych. (Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców)

§ 4

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców każdej z grup w każdym roku szkolnym ustala siostra dyrektor.
 3. Spośród rodziców każdej z grup wyłania się min. 2 (dwóch) przedstawicieli grupy do Rady Rodziców przedszkola.
 4. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. Kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu.

§ 5

Informację o wynikach wyborów przedstawicieli grupy do Rady Rodziców przedszkola wychowawca grupy przekazuje siostrze dyrektor.

§ 6

Odstąpienie członka od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze:

 1. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady,
 2. odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

(Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców)

§ 7

 1. Termin pierwszego spotkania Rady Rodziców ustala siostra dyrektor w porozumieniu z wybranymi przedstawicielami grup.
 2. Siostra dyrektor uczestniczy w pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.

§ 8

1. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, komisji rewizyjnej, w skład której wchodzi 3 członków Rady Rodziców.
2. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
3. Osoby wymienione w ust 1 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.

§ 9

 1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
 2. Zadania siostry dyrektor podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 3. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.
 4. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 5. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 6. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura głosowania.

§ 10

 1. Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących w skład zarządu Rady Rodziców.
 2. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, skarbnika i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego, skarbnika i członków komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze zastępcy przewodniczącego, skarbnika lub komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura głosowania. (Zadania członków Zarządu Rady Rodziców)

§ 11

Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

 1. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców;
 2. opracowanie projektu planu pracy na dany rok szkolny, z uwzględnieniem działalności statutowej przedszkola;
 3. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady, włączanie ich do realizacji planu pracy Rady Rodziców i planu współpracy przedszkola z Radą Rodziców w danym roku szkolnym;
 4. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców;
 5. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;
 6. przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności placówki.

§ 12

Zadania skarbnika Rady Rodziców:

 1. opracowanie przewidywanych dochodów Rady Rodziców i bieżące opracowywanie wydatków Rady Rodziców w danym roku szkolnym;
 2. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców;
 3. prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”;
 4. pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców;
 5. pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców;
 6. składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

§ 13

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

 1. dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu rachunku bankowego Rady Rodziców;
 2. składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców. (Organizacja pracy Rady Rodziców)

§ 14

 1. Posiedzenie Rady Rodziców zwołuje jej zarząd:
  • w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym,
  • na wniosek dyrektora przedszkola bądź statutowych organów placówki,
  • 3) na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Rady Rodziców, w terminie 14 dni od jego złożenia.
 2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków.
 3. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz inni członkowie Rady Pedagogicznej.
 4. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy, o ile przewodniczący poczyni takie obostrzenia.
 5. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do obiektywnych i aktywnych metod pracy.

§ 15

O czasie i miejscu obrad Rady Rodziców jej członkowie i uczestnicy posiedzenia zawiadamiani są pisemnie, w drodze poczty elektronicznej bądź ustnie, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

§ 16

 1. Przewodniczący Rady Rodziców otwiera, prowadzi i zamyka jej posiedzenie.
 2. Przewodniczący Rady Rodziców czuwa nad sprawnym przebiegiem porządku obrad.
 3. Jeżeli zaproponowano porządek obrad Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi obrady zgodnie z tym porządkiem, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym jego punktem.
 4. Przewodniczący Rady Rodziców udziela głosu według kolejności zgłoszeń z wyjątkiem wniosków o charakterze formalnym. (Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców)

§ 17

 1. Rada Rodziców podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 3. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów.
 4. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej właściwe prowadzenie odpowiada przewodniczący.
 5. Sprawy personalne są tajne.

§ 18

 1. Rada Rodziców rozpatruje na posiedzeniach i rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji – określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz Statucie Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek NMP NP.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza głosy przewodniczący Rady Rodziców oraz ogłasza jego wyniki.

(Zasady działalności finansowej Rady Rodziców)

§ 19

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów lub z darowizn.
 2. Wysokość sugerowanej podstawy składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Rodzice mogą indywidualnie wpłacać składkę wyższą od ustalonej.
 4. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym, większością głosów decyduje o sposobie uiszczania składek.

§ 20

 1. Środki, o których mowa w ust 1, wpłacane są na rachunek bankowy Rady Rodziców.
 2. Ewidencję dochodów i wydatków prowadzi Skarbnik Rady Rodziców.
 3. Fundusze Rady Rodziców: wpływy na rachunek bankowy i wydatki są ewidencjonowane w „Księdze wpływów i wydatków”.
 4. Sposób wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na koncie Rady Rodziców może określać plan finansowy zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 5. Kontrolę finansową sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, która dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie ocenę w zakresie prawidłowości realizacji jej budżetu.
 6. Negatywna opinia Komisji Rewizyjnej jest jednoznaczna z odwołaniem Rady Rodziców przez ogół rodziców.

§ 21

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone przede wszystkim na opłacenie zajęć dodatkowych dla dzieci, a także koncertów, teatrzyków, wycieczek, wyjść do kina, teatru, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci oraz na doposażenie placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne, środki i materiały plastyczne, artykuły papiernicze, elementy strojów i dekoracji oraz na organizację warsztatów szkoleniowych dla rodziców z udziałem specjalistów z zakresu psychologii, logopedii, pedagogiki, medycyny itp.
 2. Zakupione pomoce, wyposażenie, sprzęt i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania są rejestrowane w „Ewidencji wyposażenia przedszkola” i za zgodą Rady Rodziców stanowią własność przedszkola.
 3. Zgromadzonych środków Rady Rodziców nie można przeznaczać na cele socjalne i wynagrodzenia dla pracowników przedszkola.

(Postanowienia końcowe)

§ 22

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 (jeden) rok, od momentu wybrania do pierwszego zebrania Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym.
 2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.

§ 23

 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 2. Protokoły z posiedzenia Rady Rodziców sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców może wybrać stałego protokolanta.
 4. Protokół z posiedzenia Rady Rodziców podpisuje przewodniczący Rady. Każdemu członkowi Rady Rodziców i uczestnikowi obrad przysługuje prawo wglądu do protokołu.

§ 24

Rada Rodziców posługuje się pieczątką: Rada Rodziców Przedszkola nr 17 Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie

§ 25

Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.

§ 26

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.