• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Regulamin korzystania z sali przedszkolnej

 1. Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych oraz zabaw dzieci. W wyznaczonym miejscu i czasie w sali zabaw dzieci mogą spożywać posiłki.
 2. Sala zabaw dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez aktualny ramowy rozkład zajęć.
 3. Korzystanie z sali zabaw możliwe jest tylko w obecności nauczyciela.
 4. Zabrania się wchodzenia do sali zabaw w okryciu wierzchnim (kurtki, płaszcze).
 5. Wszystkie dzieci obowiązuje odpowiednie obuwie zmienne.
 6. Dzieci przebierają się w szatni pozostawiając tam obuwie i ubranie wierzchnie.
 7. Przemieszczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 8. Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Po zakończeniu zajęć i zabaw pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt pomocniczy należy zostawić w wyznaczonych miejscach.
 10. W sali zabaw dzieci przebywają tylko pod opieką nauczyciela.
 11. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny.
 12. Utrzymanie czystości sali zabaw oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek korzystania.
 13. Propozycje dotyczące wprowadzenia do sali zabaw nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, zabawek czy innych przedmiotów należy zgłosić dyrektorowi.
 14. Za stan pomocy dydaktycznych , zabawek, sprzętu oraz ich przydatności do zajęć i zabaw, a także za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
 15. W godzinach pracy przedszkola okna w salach mogą być otwierane tylko uchylnie, luftem od góry.
 16. Z mebli, sprzętów, zabawek można korzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Ostatnia osoba wychodząca z sali zabaw jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym porządku oraz zamknięciu okien.