• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Procedura dotycząca przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

 1. Dyrektor przedszkola odpowiada za organizację przepływu informacji między przedszkolem a rodzicami.
 2. W przekazywaniu informacji uczestniczą wyznaczeni pracownicy przedszkola według kompetencji:
  1. dyrektor
   • zasady funkcjonowania placówki,
   • organizacja placówki,
   • ogólne zadania wychowawczo-dydaktyczne.
  2. nauczyciel grupy
   • organizacja pracy w grupie
   • rzetelna, bieżąca informacja o dziecku
   • szczegółowe zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
  3. intendentka – żywienie
  4. pomoc nauczyciela – informacje dotyczące zadań opiekuńczych (posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek).
 3. Informacje przekazywane są:
  1. ustnie (zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne, e-mailem)
  2. pisemnie (ogłoszenia i komunikaty, gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami, mailowo, na stronie www.p17.pl)
 4. Na zebraniach grupowych omawiane są informacje dotyczące całej grupy.
 5. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas rozmów indywidualnych z rodzicami dziecka.
 6. Każde spotkanie z rodzicami musi przebiegać w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa i właściwej komunikacji.
 7. Rodzice mają prawo zgłasza uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogim służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ nadzorujący.
 8. Rodzice mają obowiązek poinformować przedszkole o:
  • stanie zdrowia dziecka,
  • wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
  • czasowym powierzeniu opieki innym osobom w związku z wyjazdem zagranicznym /potwierdzone notarialnie/.
 9. Rodzice mają obowiązek na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty dotyczące działalności przedszkola.
 10. Rodzice zobowiązani są do systematycznej współpracy z nauczycielem w zakresie wychowania i rozwoju dziecka.