• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7:00 – 9.00; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie. Każde spóźnienie jest odnotowywane w dzienniku zajęć.
 2. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania bezpośrednio z sali.
 3. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyprowadzenia go do sali i do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 4.  Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Jeśli nauczyciel nie wyraża zgody – zabawka nie może być wniesiona do sali.
 5. Dziecka chorego lub z objawami chorobowymi nie należy przyprowadzać do placówki. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z objawami chorobowymi do placówki.
 6. Rodzice dziecka z oznakami wszawicy zobowiązani są do przeprowadzenia min. 3 -dniowej kuracji w domu i nie mogą w tym czasie przyprowadzać dziecka do przedszkola. W tym czasie pozostałe dzieci w grupie i personel przedszkola podejmują działania mające na celu wyeliminowania dalszego przenoszenia się wszy (sprawdzanie włosów, dezynsekcja w przedszkolu i w domach).
 7. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione przez rodziców na piśmie lub za pośrednictwem przedszkolnej poczty elektronicznej. Upoważnienie może być w każdej chwili pisemnie odwołane lub zmienione. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na prośbę nauczycielki.
 8. Z placówki nie wydaje się dziecka: na prośbę zgłaszaną telefonicznie, przez upoważnienie za pośrednictwem smsów lub innych komunikatorów społecznych, a także innym osobom niż osobom upoważnionym.
 9. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców o zaistniałym fakcie, a także poinformować dyrektora, który organizuje izolację dziecka od odurzonej osoby. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań. Po zdarzeniu dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 10. Powtarzające się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona odbierająca dziecko z placówki znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających zgłaszane będą Policji lub Sądowi Rodzinnemu.
 11. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 12. W dniach gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, fakt odebrania dziecka musi być zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki, która sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 13. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy (sytuacja losowa) Rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka, z zachowaniem przepisów 8 i 9 niniejszej procedury.
 14. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00. W przypadku spóźnienia po odbiór dziecka, Rodzic zgłasza ten fakt telefonicznie.
 15. W przypadku, gdy Rodzic i nikt z upoważnionych przez niego osób nie może odebrać dziecka, Rodzic jest zobowiązany wysłać mailowe upoważnienie na przedszkolną pocztę elektroniczną i poinformować o tym telefonicznie nauczycielkę.
 16. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 17:00, a fakt ten nie został zgłoszony wcześniej, nauczycielka kontaktuje się z Rodzicami telefonicznie i informuje ich o tym fakcie. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu oraz po wyczerpaniu się wszystkich możliwości odbioru dziecka przez Rodziców, po telefonicznej konsultacji z dyrektorem Przedszkola, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami). Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.
 17. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być udokumentowane stosownym orzeczeniem sądowym.
 18. W grupie, z której rozchodzą się dzieci powinny znajdować się oświadczenia rodziców o osobach upoważnionych odbioru dziecka z przedszkola, oraz listy dzieci z poszczególnych grup wraz z numerami kontaktowymi do lub opiekunów.
 19. Rodzice zgłaszają wszelkie zmiany danych kontaktowych w trybie natychmiastowym, a nauczyciele każdej grupy zobowiązani są do uaktualnienia danych osobowych dzieci.
 20. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, Rodziców dzieci uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Procedura wchodzi w życie z dniem 15.02.2022r.