• 500 140 046
 • edmundowep17@gmail.com
 • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Procedura bezpieczeństwa

CEL PROCEDURY: Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

Cel procedury

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

§1

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu i poza jego terenem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają Instrukcje BHP i Instrukcje ppoż.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych,a w wypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 6. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmienniczki. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela zobowiązujące.
 7. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinien się zająć pracownik obsługi. Nauczyciel powinien ograniczać swoją nieobecność do minimum.
 8. Dzieci przebywają w salach przeznaczonych dla danej grupy w godzinach od 7.00 do 17.00. Łączenie grup odbywa się w uzasadnionych przypadkach za wiedzą dyrektora.
 9. Nie wolno dzieciom samowolnie wychodzić z sali.
 10. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, system nagród, wzmocnień pozytywnych i doświadczania konsekwencji własnego zachowania przedszkolaków. Ustalone normy nauczyciel wdraża, zapoznaje z nimi dzieci i rodziców dzieci.
 11. W przedszkolu zabronione są wszelkie formy przemocy fizycznej i psychicznej. O jakichkolwiek ich przejawach należy powiadomić nauczyciela, dyrektora lub kolejno – odpowiednie organy. Dodatkowe regulacje są zamieszczone w dokumencie „Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży oraz podopiecznych”.
 12. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązaćAgresywne zachowania dzieci wobec siebie nawzajem, a także wobec dorosłych są konsekwentnie zabraniane, diagnozowane, zgłaszane rodzicom i konsultowane ze specjalistami do momentu ich zaprzestania.
 13. Dzieci spożywają posiłki w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach i porach, pod opieką nauczyciela. Nie przewiduje się zostawiania i wydawania posiłków dla dzieci nieobecnych i spóźnionych, a także spożywania posiłków poza porami wyznaczonymi dla danej grupy. Podwieczorki dla dzieci wychodzących wcześniej są wydawane od godz. 13.30 na prośbę rodzica i spożywane przez dziecko poza terenem przedszkola.
 14. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 15. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 16. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
 17. Przepisy dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci są określone w osobnej procedurze.

§2

WYJŚCIA DO OGRODU I POZA TEREN PRZEDSZKOLA

 1. Przed wyjściem do ogrodu pomoc nauczyciela ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pomoc nauczyciela musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod opieką nauczycielki.
 3. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 4. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega kontroli przez konserwatora i firmy dokonujące przeglądów.
 5. Wszystkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi przedszkola.
 6. Zabawy na placu zabaw i trampolinie są regulowane odpowiednimi przepisami zawartymi w osobnych regulaminach.
 7. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym , parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 8. Przed wejściem do budynku przedszkola, dzieci dokładnie czyszczą buty ze śniegu, błota lub piasku.
 9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w parach lub kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania liczebności grupy.
 10. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkolny jest odnotowywane w zeszycie wyjść.
 11. Wycieczki zakładające poruszanie się środkami lokomocji są planowane przez dyrektora lub nauczycielki z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym określonym w karcie wycieczki. Rodzice na początku roku udzielają zgody na wycieczki dzieci organizowane w ramach zajęć dydaktycznych. Rodzice są informowani o wycieczkach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 12. Wycieczki dzieci zakładające korzystanie ze środków transportu są szczegółowo zaplanowane i opisane przez organizatora i kierownika grupy, a następnie zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.
 13. Na wycieczki i spacery nauczyciel zabiera podstawową apteczkę pierwszej pomocy.
 14. Na zajęciach odbywających się poza terenem przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę dorosłych, przy czym: podczas spacerów poza teren przedszkola 1 opiekun przypada na 10 dzieci, przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej 1 opiekun przypada na 9 dzieci.
 15. Przed wyjściem poza teren przedszkola nauczyciel ewidencjuje stan dzieci w dzienniku.
 16. Kierownik wycieczki musi zadbać , by został zabrany sprawny, doładowany telefon komórkowy.
 17. Przed wyjazdem na wycieczki autokarowe przygotowuje się listę dzieci, a stan przekazuje dyrektorowi przedszkola tuż przed odjazdem. Imienną listę uczestników nauczyciel zabiera ze sobą.
 18. Przed wyjściem lub wyjazdem z dziećmi nauczyciel ustala z nimi zasady zachowania się podczas wycieczki.
 19. Przed wyjściem z przedszkola nauczyciel dba, aby dzieci załatwiły swoje potrzeby fizjologiczne, sprawdza, czy dzieci są ubrane odpowiednio do pogody i danej sytuacji; sprawdza stan plecaków dzieci, ewentualne zaopatrzenie dzieci w prowiant na drogę.
 20. W przypadku przejazdu tramwajem nauczyciele i opiekunowie zabezpieczają kolumnę dzieci w taki sposób, by na początku i na końcu każdej wsiadającej do pojazdu kolumny znajdował się opiekun.
 21. Opiekun wycieczki sprawdza stan dzieci każdorazowo przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu czy zwiedzania, a także po przybyciu do miejsca docelowego.
 22. Niedopuszczalne jest kontynuowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi lub gwałtownego wiatru.
 23. Po powrocie z wycieczki do przedszkola należy zgłosić powrót dyrektorowi przedszkola.
 24. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

§3

ZDROWIE

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. Dziecka chorego lub podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 2. W sytuacji zagrożenia zarażeniem wirusem COVID stosuje się aktualne zalecenia wydane przez odpowiednie organy.
 3. Pracownicy przedszkola mogą dokonywać pomiaru temperatury dzieci i niezwłocznie zgłaszać fakt gorączki rodzicom dziecka.
 4. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 5. W stanach infekcji, chorób skórnych, wszawicy, chorobach zakaźnych oraz urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Informacje na temat chorób zakaźnych wykrytych w grupie nauczyciele mogą przekazywać innym rodzicom dzieci w celu diagnozy dalszych przypadków zachorowań.
 8. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 9. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/ opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 10. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 11. W sytuacji niemożliwości nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 12. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 13. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 14. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu ( np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywnościowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii i zalecenia dietetyczne. W porozumieniu z rodzicami dyrektor ustali sposób stosowania diety w przedszkolu i związanych z tym opłat za żywienie.
 15. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 16. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażaniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.
 17. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§4

URAZY I WYPADKI

 1. Cała kadra przedszkola regularnie przechodzi szkolenia z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy.
 2. W każdej sali znajduje się wyposażona apteczka, za którą odpowiada nauczyciel.
 3. Po każdorazowym urazie lub wypadku dziecka nauczyciel wypełnia „kartę urazu”, którą stara się tego samego dnia przekazać rodzicowi. Podpisaną przez rodzica kopię dokumentu nauczyciel przekazuje dyrektorowi.
 4. W razie zachowań agresywnych dziecka lub bycia poszkodowanym w konflikcie rówieśniczym nauczyciel powiadamia rodzica o zaistniałym fakcie i sporządza odpowiednią notatę w „karcie rozmów z rodzicami” lub w przypadku dziecka poszkodowanego, wypełnia „kartę urazu dziecka”.
 5. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel niezwłocznie jest obowiązany powiadomić dyrektora oraz rodzica poszkodowanego.
 6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zawiadamia niezwłocznie prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. O wypadku w wyniku zatrucia zawiadamia się państwowego inspektora sanitarnego.
 7. Dyrektor powołuje „zespół powypadkowy”. W skład zespołu może wchodzić przedstawiciel organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub rady rodziców. Przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor. Dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku lub upoważnia do tego odpowiednią osobę.
 8. Zespół powypadkowy sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy w terminie do 21 dni od zakończenia postępowania powypadkowego i doręcza go osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
 9. Dyrektor omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala środki zapobiegawcze kolejnym wypadkom.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmiany w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.