• 500 140 046
  • edmundowep17@gmail.com
  • ul. Kordylewskiego 14, 31-542 Kraków

Test domowy gotowości szkolnej

Imię, nazwisko dziecka……………………………………….

Imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna………………………………

Data: …………………………….

Umiejętnościtaknie
Skupia się na wykonywanej czynności  
Uważnie słucha  
Dostrzega, rozpoznaje i rozróżnia dźwięki dochodzące z otoczenia  
Próbuje wyjaśnić obserwowane zjawiska  
Przewiduje zachowania innych dzieci  
Podejmuje próby samooceny, dużo mówi o sobie  
Zna pory roku i związane z nimi zjawiska  
Zna poszczególne dni tygodnia  
Rysuje po śladzie, wypełnia kontury, przerysowuje szlaczki i proste figury geometryczne, rysuje szlaczki literopodobne  
Prawidłowo spostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach  
Dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby i łączy sylaby w wyraz  
Prawidłowo trzyma kredkę, ołówek, nożyczki  
Układa i opowiada historyjki obrazkowe  
Opowiada historyjki pełnymi zdaniami  
Zapamiętuje krótkie teksty (wiersze, piosenki)  
Potrafi umieścić nowy obiekt w szeregu, zna i stosuje licz. porządkowe  
Rozróżniastronę lewą i prawą  
Określa położenie przedmiotów względem siebie  
Potrafi ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej  
Rysując postać ludzką, nie omija szczegółów i zachowuje proporcje  
Potrafi samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki  
Kończy rozpoczętą pracę  
Potrafi czekać na swoją kolej